Globálne vzdelávanie: viete, čo zahŕňa?

Globálne vzdelávanie je pojem, dokonca môžeme hovoriť o fenoméne, ktorého základy podnietil vplyv globalizácie na život ľudstva. Na svedomí ho nemajú ani školské programy či akademické kruhy, ale do života ho uviedli v 80-tych rokoch 20.storočia mimovládne organizácie. Hlavným dôvodom bola nízka informovanosť verejnosti o prepojení sveta v globálnom merítku, a tak je jeho prioritou problematiku zložitých vzťahov medzi prepojením na jednotlivých kultúr, ekonomík či krajín sveta priblížiť širokej verejnosti.

kniha.jpg

Definície globálneho vzdelávania
V skratke niekoľko základných definícií, čo sa pod týmto pojmom skrýva:

  • Jeho snahou je pôsobiť ako aktívny celoživotný vzdelávací proces, ktorý je založený na princípoch rovnosti, solidarity, integrácie a spolupráce.
  • Usiluje sa o rovnocennejšie rozdelenie zdrojov a moci, dosiahnutie udržateľnosti vo svete a väčšej spravodlivosti.
  • Zvyšuje povedomie o celosvetových sociálnych, ekonomických, politických a environmentálnych aspektoch, ktoré majú vplyv na náš život.
  • Umožňuje ľuďom pochopiť prepojenie medzi ich vlastným životom a životmi ľudí z iných častí sveta.


Vo všeobecnosti by malo globálne vzdelávanie byť podporou solidarity, tolerancie a chápania problémov v medzinárodnom rozvoji, jeho metodika podporuje aktívne reflexie a učenie, pričom hlavný dôraz kladie na rešpekt k iným a tiež na rôznosť.

Globálne vzdelávanie zahŕňa:

  • multikulturálne a interkulturálne vzdelávanie
  • vzdelávanie v oblasti ľudských práv
  • rozvojové vzdelávanie
  • o prevencii konfliktov a udržaní mieru
  • o udržateľnom rozvoji

otázky.jpg

Aby sme v tom mali jasno…
Pri globálnom vzdelávaní je dôležitý edukatívny prístup, ide v ňom o vzájomné prepájanie spoločností, ľudí v nej a krajín, o kultúrne, sociálne a tiež prírodné javy, spojenia minulosti s prítomnosťou a budúcnosťou, pričom je podstatné uvedomenie si zložitej podstaty ľudského bytie v každom smere. Venuje sa otázkam environmentálnej spravodlivosti, rozvoju mieru i sociálnym otázkam, a to všetko v globálnej, národnej, osobnej a lokálnej rovine. Všetky tieto zásady ho predurčujú k interaktívnemu, experimentálnemu, demokratickému a družnému učeniu, ktoré sa orientuje prevažne na deti.