Rodičia zbystrite – pozor na kyberšikanu!

Vplyvom médií sa mení život každému človeku. Do povedomia sa v poslednom čase dostáva otázka kyberšikany a jeho vplyvu na deti, najmä na deti mladšieho školského veku, t. j. deti navštevujúce 1. stupeň základnej školy.
Povedzme si niečo viac o kyberšikane. Kyberšikana, závislosť na internete alebo sociálnych sieťach sa všeobecne označujú pojmom e-ohrozenia = elektronické ohrozenia. Tým, že sa naša doba v posledných dvoch desaťročiach rapídne posunula dopredu, prináša so sebou aj isté riziká.kyberšika prostredníctvom mobilu.jpg
Čo to vlastne kyberšikana je?
Ak chceme definovať pojem kyberšikana, musíme vychádzať z definície pojmu šikana. O šikane môžeme hovoriť ako o týraní, obťažovaní, prenasledovaní. V školskom prostredí sa chápe ako útoky na žiaka iným žiakom (alebo skupinou žiakom). Kyberšikana je jedným z druhov šikany. Ide o opakované, agresívne a úmyselné (väčšinou aj dlhodobé) správanie, ktoré svoju obeť šikanuje prostredníctvom elektronických zariadení.
Prečo žiaci kyberšikanujú?
Dôvodov môže byť niekoľko a to:

  • zábavka – žiaci šikanujú iného žiaka zo zábavy, pre pobavenie,
  • odstup od obete – kým pri šikane ide o priamy kontakt agresora a obete, pri kyberšikane má agresor od obete odstup a tým mu zaručuje anonymitu,
  • vyvyšovanie sa nad niekoho – žiaci veľakrát šikanujú deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín, nenosia drahé oblečenie a pod.

vplyv internetu.jpg
Čo patrí medzi prejavy kyberšikany?

  • Happy slapping– skupina detí napadne iné dieťa na ulici, pričom mu ubližuje (vyzlieka, bije a pod). Jeden človek zo skupiny všetko nahráva na telefón a potom toto video zverejní na internete.
  • Kyberstalking– vydieranie, vyhrážanie, posielanie zastrašujúcich správ obeti, pričom obeť nevie, ako má komunikáciu s takýmto človekom ukončiť
  • Kybergroomig– manipulácia obete, pričom jej cieľom je dohodnúť si s obeťou osobné stretnutie, ktoré môže končiť znásilnením, únosom

Kyberšikana je nebezpečným prejavom, ktorý môže dieťaťu vážne ublížiť. Je preto našou povinnosťou všímať si akékoľvek nežiaduce správanie detí a najmä – rozprávať sa s nimi!